دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : بابک   دلخوش

پست الکترونیکی : b.delkhosh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زراعت

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرپژوهش و م.گ.شناسایی و مبارزه باعلفهای هرزو عضوگروه زراعت

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/09/15

بابک دلخوش

بابک دلخوش

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^